سرور اختصاصی ایران - M1

سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M1
نسل جدید HP-G8 Server

 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - M2

سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M2
نسل جدید HP-G8 Server

 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - M3

سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M3
نسل جدید HP-G8 Server

 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - M4

سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M4
نسل جدید HP-G8 Server

 • 80GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic